Breaking News
Вы здесь: Главная / Новости библиотеки / Мероприятия / «Советскэ Союзай Герой Базар Ринчино» гэһэн номой презентаци

«Советскэ Союзай Герой Базар Ринчино» гэһэн номой презентаци

«Герой Советского Союза Базар Ринчино»  гэһэн ном Могойтын аймагай Норпол Очировай номой сангай ажалшадай хүсөөр, Сагаан-Уула нютагай музейн олониитын Зүблэлэй түрүүлэгшэ Даширабданов Цырен Санжиевичай хүтэлбэреэр, Могойто тосхоной кредитнэ кооператив «Рассведэй» түрүүлэгшэ Рабданов Владимир Рабдановичай туһаламжаар Агууехэ Илалтын үдэртэ даширамдуулан нара хараба. Энэ суглуулбарида  архивһаа абтаһан үнэншэлгэнүүд, Агууехэ дайнай ветерануудай дурсалганууд, газет дээрэ толилогдоһон статьянууд, номһоо абтаһан хэһэгүүд ба хэблэлнүүд ороо.Тиимэһээ майн 11-дэ Могойтын аймгай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сан соо энэ суглуулбари номой презентации үнгэрөө.

Сагаан-Уула нютагай баатарлиг хүбүүнэй түрэлхид,  суглуулбари ном гаргагшад, Агын багшанарай һургуулиин багшанар, «Амжалта» ба «Росток» бүлгэмэй гэшүүд, тойроод байһан номой сангай ба музейн  ажалшад, Могойто тосхоной һурагшад уряалда хүртэжэ ерээ. Могойтын Уран Урлалай һургуулиин шабинар угтамжых хатараар угтажа, сугларагшадые хужарлуулба. Тэрэнэй удаа түрэл нютагһаа тодорон гараһан баатар тухай презентациин үедэ тодорхойгоор хөөрөөн эмхидхэгдээ. Энэ хөөрөөн Базар хүбүүнэй бага балшал наһанһаа эхилээд, багшын һургуули дүүргээд, багшалан ябатараа, Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда эрилхэг сэрэгшэн болон дайлалдаһан тухайнь залуу үетэндэ мэдүүлбэ. Сугларжа ерэһэн айлшадта үгэ үгтэһэн байна. Сагаан-Уула нютагай музей даагша Цырендашиева Сэсэг Гончиковна Базар Ринчино тухай хоморой документальна кино асаржа, олоной анхарал татаба. Тэрэнэй хажуугаар Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сан ба Сагаан-Уулын музейн хамтаран табиһан  выставкын фотозурагуудые харуулан, Агын талын эсэргүү хүбүүнэй дайшалһан газараар аяншалһан тухайгаа хөөрэжэ үгөө.

Шэн зоригтой сэрэгшэнэй түрэлхид Ага, Сагаан-Уула, Могойто нютагуудһаа үхибүүдтэеэ сугларжа ерээд, ном гаргагшадта, презентаци эмхидхэгшэдтэ гүнзэгы сэдьхэлэй оеорһоо баярые хүргэбэд. Харин Базар Ринчиногой нэрэмжэтэ Агын багшанарай һургуулиин багшанар баярай бэшэг барибад.

«Замбала» гэһэн уран урлалай һургуулиин фольклорно ансамблиин дууша басагад аянгата буряад дуунуудаар олоной сэдьхэл татаба.

Иимэ дулаахан оршон найдабариин байдалтай презентаци үнгэржэ, айлшад урданай еһо заншалаар халуун сайда уригдабад.

Поделиться:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Одноклассники
  • Мой Мир
  • Facebook
  • В закладки Google

Комментарий закрыты.

Вверх