Breaking News
Вы здесь: Главная / 2019 / Сентябрь / 12

Архив по дням: 12.09.2019

«Талын арадай сэдьхэл»гэhэн Шуя-Ханда Базарсадаевагай түрэһөөр 75-жэлэй ойдо зорюулагдаhан выставкэ

Июниин 12-то Агын тойрогой элитэ уран зохеолшо, зүжэгшэ,  арадай аман зохеол суглуулагша, олон дуунуудай үгын автор Шуя-Ханда Базарсадаевагай түрэһөөр 75 жэл гүйсэдхэбэ. Энэ ойн баярта Могойтын аймагай номой санай хизаар ороноо шэнжэлэлгын таһаг соо «Талын арадай сэдьхэл» гэһэн номой выставкэ эмхидхэгдээ. Энэ выставкэ элитэ уран зохеолшоной зохеохы зам, дуунуудтайнь уншагшадые танилсуулба.       Читать далее »

Вверх