Breaking News
Вы здесь: Главная / Хизаар ороноо шэнжэлэлгын таhаг / Сектор краеведческой и национальной литературы

Архив категорий: Хизаар ороноо шэнжэлэлгын таhаг / Сектор краеведческой и национальной литературы

Feed Subscription

«Буряадаар шагная!» проектдэ Г-Д. Болотовой «hүүлшын үгэ» үгүүлэл

Энэ бэлдэгдэhэн дамжуулгада Могойтын аймагай Зугаалай нютагай малай аргашан, дуушан, уран зохеолшо Гомбодугар Болотовай «Нютагай шарай» гэжэ номhоо «hүүлшын үгэ» гэhэн үгүүлэл абтажа, олоной анхарал татаба. Эсэгын дайнда мордожо, бусаагүй нүхэртөө дураяа бүхы наhандаа хадагалан ябаhан Должин хүгшэн hүүлшын үгэ хүбүүндээ хэлэжэ, сэдьхэлээ тэгшэлээ. Юун гэhыень уншагшад дамжуулгаhаа мэдэнэ. Читать далее »

«Буряадаар шагная»проектдэ Батожаргал Гармажаповай «Нютагтаа» гэhэн зохеол

Хүнэй хуби заяанда элдэб ураш тохилдодог. Манай «Буряадаар шагная!» проектын дамжуулгада Батожаргал Гармажаповай «Сэдьхэлэй дуhалнууд» гэhэн номhоонь «Нютагтаа» гэжэ зохеолой хэhэг олоной анхарал татана. Зүрхэтэй сэрэгшэн, оролдосотой ажалшан Амарсана Настуевай сэдьхэл соо яахадаа уйтан ябанаб? Агууехэ Илалта арhа мяхан дээрээ шэрээд, юундэ нютагаа бусахаа яаранагүйб? Энэ асуудалнуудта харюу манай проектда олохот.   Читать далее »

«Буряадаар шагная!» проект Гэр бүлын, инаг дуранай ба үнэн сэхэ байдалай үдэртэ

Энэ дэлхэйн тон хүсэтэй, тон арюун мэдэрэл хадаа-Инаг дуран. Хүн бүхэн энэ наhандаа тон түрүүшынгөө арюухан нангин дурые зүрхэн соогоо хадагалжа ябадаг. Энэ дуран мүнхэ, теэд энээхэн түрүүшын дуран хүниие hайхан богодог, үндэр бодол түрүүлдэг…Саашадаа хүн хуби заяагаараа холболдожо, өөрынгөө заяатай нүхэрые олодог, гэр бүлын уурхай табидаг. Июлиин 8-да тэмдэглэдэг Гэр бүлын, инаг дуранай ба үнэн сэхэ ябадалай үдэртэ «Элдин ... Читать далее »

2 этап краеведческих чтений «Хэншье, юуншье мартагдаагуй» («Никто не забыт, ничто не забыто») среди читателей библиотек Агинского Бурятского округа.

Арсалан Жамбалон — (Баллада) читает Санжимитупова Жаргалма Батоцыреновна — заведующий сектором краеведческой и национальной литературы МУК «МЦБ имени Норпола Очирова». #культураЗабайкалья #культураАги  #ГероиЗабайкалья  #ГероиДальнегоВостока #БиблиотекаМогойтуй Читать далее »

2 этап краеведческих чтений «Хэншье, юуншье мартагдаагуй» («Никто не забыт, ничто не забыто») среди читателей библиотек Агинского Бурятского округа.

Арсалан Жамбалон — «Бадма партизан» читают Рыгзынов Жамбал Дашидондокович и Санжимитупова Жаргалма Батоцыреновна, МУК «МЦБ им. Норпола Очирова». #культураЗабайкалья #культураАги  #ГероиЗабайкалья  #ГероиДальнегоВостока #БиблиотекаМогойтуй Читать далее »

Вверх