Breaking News
Вы здесь: Главная / Хизаар ороноо шэнжэлэлгын таhаг / Сектор краеведческой и национальной литературы

Архив категорий: Хизаар ороноо шэнжэлэлгын таhаг / Сектор краеведческой и национальной литературы

Feed Subscription

«Баян даа, түрэлхи хэлэмнай» гэһэн мүрысөөн

Буряад хэлэнэй габшагай һарада  заншалта болоһон «Баян даа, түрэлхи хэлэмнай » гэһэн мүрысөөн Могойтын аймагай һургуулинуудай  дунда үнгэрбэ. Энэ мүрысөөн  Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сан соо табан жэлэй туршада үнгэргэжэ, илагша команда Агын тойрогой Цыбен Жамцараногой номой сан соо тойрогой мүрысөөндэ хабаадаха уялгатай болодог. Мүнөө жэлэй Росси гүрэндэ театрай жэл гэжэ соносхогдоһондо тааралдуулан мүрысөөн табан даабариһаа бүридэбэ. Мүрысөөндэ команданууд эдэбхитэйгээр ... Читать далее »

«Талын арадай сэдьхэл»гэhэн Шуя-Ханда Базарсадаевагай түрэһөөр 75-жэлэй ойдо зорюулагдаhан выставкэ

Июниин 12-то Агын тойрогой элитэ уран зохеолшо, зүжэгшэ,  арадай аман зохеол суглуулагша, олон дуунуудай үгын автор Шуя-Ханда Базарсадаевагай түрэһөөр 75 жэл гүйсэдхэбэ. Энэ ойн баярта Могойтын аймагай номой санай хизаар ороноо шэнжэлэлгын таһаг соо «Талын арадай сэдьхэл» гэһэн номой выставкэ эмхидхэгдээ. Энэ выставкэ элитэ уран зохеолшоной зохеохы зам, дуунуудтайнь уншагшадые танилсуулба.       Читать далее »

Николай Муравьев –Амурскийн 210 жэлэй ойдо

Үбэр байгалай хизаарай эхи табиһан, казак сэрэгшэдые эмхидхэһэн граф Николай Муравьев-Амурскын түрэһөөр 210 жэл угтанМогойтын аймагай номой сангай хизаар ороноо шэнжэлэлгын таһагые даагша таһагта элитэ зуун Сибириин   эхи табигша генерал-губернатор  тухай хөөрөөн үнгэрбэ. Сугларагшад Николай Николаевич Муравьевай биографитай ба хэһэн ажалтайнь танилсахаһаа гадна, «Великие люди Забайкалья »  гэһэн кино һонирхолтойгоор харабад.               Читать далее »

Росси гүрэнэй тугай һайндэр

Августын 22-то Росси гүрэнэй туг мандаһан үдэр гэжэ тоологдодог.  Энэ үдэр Могойтын аймагай номой санда үхибүүдтэй уулзалга эмхидхэгдэжэ, Росси гүрэнэй тугай туухэтэй танилсалга үнгэрөө. Танилсалга эмхидхэгшэ Хизаар ороноо шэнжэлэлгын таһагые даагша Санжимитупова Ж.Б. һонирхолтой хөөрөө, презентации ба мини-викторинаар  хүүгэдэй анхарал татаба.                   Читать далее »

«Һонирхолтой уран зохеолшон ба найруулагша» гэһэнГеоргий Граубинай 90 жэлэй ойдо зорюулагдаһан уулзалга

Июниин 11-дэ Үбэр байгалай хизаарай үхибүүдэй тон элитэ уран зохеолшон, найруулагша, оршуулагша Георгий Рудольфович Граубинай түрэһөөр 90 жэлэй жэлэй ойдо зорюулагдан уулзалга Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сангай хизаар ороноо шэнжэлэлгын ба үхибүүдэй таһагуудай хүсөөр «Һонирхолтой уран зохеолшон ба найруулагша» гэһэн нэрэтэйгээр  эмхидхэгдэбэ.  Энэ уулзалгада Могойто һууриин үдэрэй лагерьта ябаһан хүүгэд элитэ уран зохеолшоной намтартай ба номуудтайнь танилсаба. Уншаһан номуудайнь удхаар ... Читать далее »

Вверх