Breaking News
Вы здесь: Главная / Хизаар ороноо шэнжэлэлгын таhаг / Сектор краеведческой и национальной литературы

Архив категорий: Хизаар ороноо шэнжэлэлгын таhаг / Сектор краеведческой и национальной литературы

Feed Subscription

«Советскэ Союзай Герой Базар Ринчино» гэһэн номой презентаци

«Герой Советского Союза Базар Ринчино»  гэһэн ном Могойтын аймагай Норпол Очировай номой сангай ажалшадай хүсөөр, Сагаан-Уула нютагай музейн олониитын Зүблэлэй түрүүлэгшэ Даширабданов Цырен Санжиевичай хүтэлбэреэр, Могойто тосхоной кредитнэ кооператив «Рассведэй» түрүүлэгшэ Рабданов Владимир Рабдановичай туһаламжаар Агууехэ Илалтын үдэртэ даширамдуулан нара хараба. Энэ суглуулбарида  архивһаа абтаһан үнэншэлгэнүүд, Агууехэ дайнай ветерануудай дурсалганууд, газет дээрэ толилогдоһон статьянууд, номһоо абтаһан хэһэгүүд ба хэблэлнүүд ороо.Тиимэһээ ... Читать далее »

«Баатарай нэрэ мүнхэ» гэhэн номой ба музейн архивhаа выставкэ

Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сан соо майн 11-дэ «Герой Советского Союза Базар Ринчино» гэһэн суглуулбари номой презентаци үнгэрөө. Сугларагшадые Могойтын аймагай Сагаан-Уула нютагай баатар хүбүүнэй бага балшар наһанһаа эхилээд, хатуу үеын хүн зоной тоодо шэн зоригтой сэрэгшэн боложо, Эхэ ороноо халуун бэеэрээ хамгаалан унаһан тухай  «Баатарай нэрэ мүнхэ» гэһэн выставкэ танилсуулба. Эндэ гансашье номууд бэшэ, харин Сагаан-Уула нютагай ... Читать далее »

Могойтын В.Р.Гласкогой нэрэмжэтэ һургуулиин планетари экскурси

Апрелиин 19-дэ Могойтын В.Р.Гласкогой нэрэмжэтэ һургуулиин планетари нээгдэһээр 50 жэлэй ой тэмдэглэбэ. Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сангай уншагшад хизаар ороноо шэнжэлэлгын таһагые даагша Санжимитупова Жаргалма Батоцыреновнагай хүтэлбэри доро һургуулииин  планетери ба музейтэй танилсалгын экскурси эмхидхэбэ. Сугларагшадые музейн ба планетариин дарга, Россин гүрэнэй габьяата багша Лапшова Наталья Михайловна, Викентий Робертовичай шаби, тэрэнэй  багшалха үедөө суглуулһан ажал үргэлүүлэгшэ угтажа абаба. ... Читать далее »

«Ага-минии тоонто» гэһэн уран уншагшадай мүрысөөн

Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сан соо «Ага минии тоонто» гэhэн уран уншагшадай мүрысөөн тойрогой hууринуудhаа олон хабаадагшадые суглуулба.  Мүрысөөндэ  Могойто тосхон, Хүһөөшэ, Наринай-Адаг, Сагаан-Уула, Урта, Ушарбай, Сагаан-Шулуутай, Ага-Хангил, Хила гээд олон нютагуудта илажа гарагшад хабаадаба. Уянгата hайхан шүлэгүүдынь мүрнысөөнэй еһоор Агын тойрогой уран зохеолшодой гуурһанһаа гараһан байха гэжэ даабаритай байгаа. Тиимэһээ, Арсалан Жамбалон, Цыдып Жамбалов, Шуя-Ханда Базарсадаева, Цындыма ... Читать далее »

Бүхы дэлхэйн номой үдэртэ зорюулһан выставкэ

Апрелиин 23-да бүхы дэлхэйн Номой үдэр гээд тэмдэглэгдэнэ. Энэ һайндэртэ дашарамдуулан , Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сангай хизаар ороноо шэнжэлэлгын таhагта «Агын уран зохеолшодой абдарhаа» гэhэн номой выставкэ эмхидхэгдэбэ. Энэ выставкын таhаг дээрэ уншагшад Агын тойрогой уран зохеолшодой уярма hайхан шүлэгуудтэй танилсахаhаа гадна, тэрэнэй намтартай танилсаха аргада хүртэнэ.   Читать далее »

Вверх