Breaking News
Вы здесь: Главная / Хизаар ороноо шэнжэлэлгын таhаг / Сектор краеведческой и национальной литературы

Архив категорий: Хизаар ороноо шэнжэлэлгын таhаг / Сектор краеведческой и национальной литературы

Feed Subscription

«Буряадаар шагная!» проектдэ Гарма-Доди Дамбаевай «Харгымнай эхин» номhоо хэhэг

Энэ дамжуулгада Зугаалай нютаг тоонтотой Гарма-Доди Дамбаевай «Харгымнай эхин» гэжэ туужаhаа «Уг залгаха эдеэ хоол» гэhэн хэhэгтэ дайн болон дайнай hүүлээрхи үлэн хооhон, хүшэр хүндэ сагта үхи хүүгэдэй эхэ эгэшэнэрээ, үбгэд хүгшэдые  дахан хамтын ажал хэжэ, саашанхи өөрынгөө хуби заяанда хэрэгтэй болохо ажалай дүршэл ололгые харуулбабди. Читать далее »

«Буряадаар шагная!» проектдэ ара талын ажалай ветеран Цыденов Даржа тухай

Бато-Мүнхэ Жигжитовай «Алтан тоонтын магтаал» гэhэн номhоо » Ара талын баатар hэн даа» гэжэ Илалтын үдэр дүтэлүүлхын тулада горитой хубитаяа оруулhан аба Цыденов Даржаа тухайгаа Дульдургын аймагай Шандали нютагай Галсан-Доржо Даржаевай хөөрөөнhөө бэшэжэ абаhан зохеол олоной анхаралда табибабди. Читать далее »

«Буряадаар шагная!» проектдэ Могойтын аймагай ветеранууд тухай

2020 оной майн юhэнэй үдэр Эсэгын дайе илажа гараhаар 75 жэлэй ойн баяр Агын тойрогто hүрөөтэ дайнай үедэ орон нютагаа хамгаалhан хүндэтэ аха захатан 14 ветеранууд угтана. Тэдэнэй зургаань манай Могойтын аймагай. Тиимэhэй нютаг зоноо танилсуулха зорилго табижа, энэ дамжуулга бэлдэhэн байнабди.                                  Читать далее »

«Буряадаар шагная!» проектдэ Норпол Очировай 90 жэлэй ойн баярта

Могойтын аймагай номой сан энэ ехэ элитэ уран зохеолшо, драматург, оршуулагша Норпол Аюшиевич Очировай үндэр нэрэдэ хүртэжэ ябана. Майн 8-да хүндэтэ ахатанай түрэhөөр ерэн жэлэй ойн баяр угтанабди. Тиимэhээ энэ дамжуулгадаа гуша гаран жэлэй туршада нүхэсэжэ ябаhан Батожаргал Гармажаповай дурасхаал ба Норпол Аюшиевичай «Олзо хүбүүн» гэжэ туужаhаань хэhэг уншажа, олониитэ уншагшадые намтартайнь ба зохеолойнь хэhэгтэй танилсуулбабди.         ... Читать далее »

Вверх