Breaking News
Вы здесь: Главная / Новости библиотеки

Архив категорий: Новости библиотеки

Feed Subscription

Новости МУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. Н.Очирова» МР «Могойтуйский район»

«Буряадаар шагная!» проектдэ Г-Д. Болотовой «hүүлшын үгэ» үгүүлэл

Энэ бэлдэгдэhэн дамжуулгада Могойтын аймагай Зугаалай нютагай малай аргашан, дуушан, уран зохеолшо Гомбодугар Болотовай «Нютагай шарай» гэжэ номhоо «hүүлшын үгэ» гэhэн үгүүлэл абтажа, олоной анхарал татаба. Эсэгын дайнда мордожо, бусаагүй нүхэртөө дураяа бүхы наhандаа хадагалан ябаhан Должин хүгшэн hүүлшын үгэ хүбүүндээ хэлэжэ, сэдьхэлээ тэгшэлээ. Юун гэhыень уншагшад дамжуулгаhаа мэдэнэ. Читать далее »

«Буряадаар шагная»проектдэ Батожаргал Гармажаповай «Нютагтаа» гэhэн зохеол

Хүнэй хуби заяанда элдэб ураш тохилдодог. Манай «Буряадаар шагная!» проектын дамжуулгада Батожаргал Гармажаповай «Сэдьхэлэй дуhалнууд» гэhэн номhоонь «Нютагтаа» гэжэ зохеолой хэhэг олоной анхарал татана. Зүрхэтэй сэрэгшэн, оролдосотой ажалшан Амарсана Настуевай сэдьхэл соо яахадаа уйтан ябанаб? Агууехэ Илалта арhа мяхан дээрээ шэрээд, юундэ нютагаа бусахаа яаранагүйб? Энэ асуудалнуудта харюу манай проектда олохот.   Читать далее »

Вверх