Breaking News
Вы здесь: Главная / Пользователю / Новые поступления

Архив категорий: Новые поступления

Feed Subscription

Итоги акции «Новая книга в новый год»

Вот и завершилась акция книгодарения «Новая книга в новый год». В рамках акции отделу детско-юношеского чтения подарено 19 экземпляров книг художественной литературы и энциклопедических изданий. Из подаренных книг — 12 новые книги. Выражаем огромную благодарность всем участникам акции Будеева Елизавета, уч-ся 1 «В» класса МОУ «МСОШ №2 им.Ю.Б. Шагдарова» Митупов Данир, уч-ся 7 класса МОУ «МСОШ №2 им. Ю.Б. Шагдарова» ... Читать далее »

40 выпуск Танилсагты, шэнэ ном: Ц.Бабуева «Мэдэгдээгүй Дагина»

Мүнөөдэр бидэ Цындыма Бабуевагай шэнэ номтой танилсая. Энэ ном соо хэдэн үгүүлэл болон роман Цындыма Дашиевна уншагшадтаа дурадхаба. Ажабайдалһаа һабагшатай эгэл борохон талын буряад арадай айлай басаганай юрэ бусын хуби заяан, буряад зоной байдалай долгин соо яажа амидаржа ябаһан тухай, сэдьхэлэйнгээ гүн соо хадагалжа ябаа нангин эрмэлзэл, зорилго, ажаябадалнууд тухай ном соо автор дамжуулна. Читать далее »

«Уран үгын орьел өөдэ» номой авторнуудтай танилсалга: Ж.Барадиева, Ц.Багдаева, Ц.Эрдынеева

Манай проект Могойтын аймагай уран зохеолшодтой танилсуулга үргэлжэлүүлhэн зандаа. Мүнөөдэрэй дамжуулгада гуурhа туршажа эхилэгшэд Жалма Барадиевна Балданова, Цыбегмит Гармаевна Багдаева, Цыцыгма Владимировна Эрдынеева.       Читать далее »

«Уран үгын орьел өөдэ» номой авторнуудтай танилсалга: Ц, Бабуева, Н.Будаева, Ц.Раднажапова,

Манай проект Могойтын аймагай уран зохеолшодой бэшэhэн «Уран үгын орьел өөдэ» гэhэн номтой танилсалга үргэлжэлүүлнэ. Мүнөөдэрэй дамжуулгада энэ номой зохеолшодой нэгэн, хүндэтэ Цындыма Дашиевна Бабуева, хизаар ороноо шэншэлэгшэ Намсалма Чимитовна Будаева ба үхибүүдтэ зорюулан бэшэдэг Цындыма Цыренсамбуевна Раднажаповагай намтар ба зохеолнуудтай танилсуулна. Читать далее »

«Ага-Хангильцы в годы войны» гэhэн шэнэ номтой танилсалга

2020 ондо Ага-Хангил нютагай «Дружба» эмхидхэл Үбэр  Байгалай хизаарай мүрысөөндэ илажа, шүүhэн мүнгөөр «Ага-Хангильцы в годы войны» гэhэн ном нара харуулба. Энэ ном соо нютаг зоной Агууехэ Эсэгын дайн соогуур Эхэ ороноо хамгаалhан, ара талын ажалда ябаhан ба Япон дайнда хабаадаhан тухай архивай дансаhаа, олон зоной hанаанда hэргээлгэнhээ абтан бэшэгдэhэн байна. Читать далее »

Вверх