Breaking News
Вы здесь: Главная / Новости библиотеки / Мероприятия / «Ага-Хангильцы в годы войны» гэhэн номой презентаци

«Ага-Хангильцы в годы войны» гэhэн номой презентаци

Октябриин 2 үдэр Ага-Хангил hууринда hонирхолтой ушар болобо. Энэ хадаа нютаг зоной оролдолгоор бүтэhэн «Ага-Хангильцы в годы войны» гэhэн номой нара хараhанай презентаци Могойтын аймагай номой санай хизаар ороноо хангалалгын таhагые даагша Санжимитупова Ж.Б. ба Ага-Хангил hууринай номой сан даагша Балданова Ж.Б. үнгэргэбэ. Ага-Хангил нютагай «Дружба» ТОС-ай хабаадагшад Забайкалиин хизаарай мүрысөөндэ грант шүүжэ, буянта хэрэг эмхидхэн, энэ ном гаргалсаа. Номой хуудаhанууд дээрэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын хатуу дайнда хабаадагшад, ара талын ветеранууд. Япон дайнда хабаадагшад тухай архивай дансаhаа ба танил зоной hанаанда hэргээлгэн ороо. Эсэгын дайнай ветеран Батоцырен Жамсарановай хүбүүн Бадма Батоцыренович абынгаа дайшалхы зам тухай хөөрөө. Япон дайнай ветеран Балданов Бадянай эрэлхэг ябадалнууд тухай Доржо Бадянов хүбүүниинь тодорхойгоор хубаалдаа. Ара талын ветеран, арба гаран наhатайhаа түмэрэй дарханаар хүдэлжэ эхилээд, наhанай амаралтада гаратарааа ажаллаhан Батоцырен Хандамаев тухай үхибүүдынь презентаци бэлдээ. Иигэжэ, арад зоной буянгаар залуу үетэндэ элинсэг хулинсагай габьяата хүсөөр асарhан Илалта номой хуудаhануудта мүнхэлэгдэжэ, залуу үетэндэ бэлэг болон хадагалагдахань.

Поделиться:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Одноклассники
  • Мой Мир
  • Facebook
  • В закладки Google

Комментарий закрыты.

Вверх