Breaking News

Жаргал Олзобоева

Υни холын домог түүхээр элбэг баян,үргэн уужам Ага нютагай эгээл hайхан үзэсхэлэнтэ нютагуудай нэгэн, зугаатай, хүхюутэй Зугаалай нютагта Жаргал Олзобоева малшан айлай бүлэдэ түрэhэн юм.

1963 ондо нютагайнгаа солотой  суутайхан Зугаалайн дунда ороhон,1973 ондо амжалтатайгаар түгэсхэhэн байна. Тэрэ үедэ партиин комсомолой уряалаар хүдѳѳ нютагуудта залууушуулай хонин ажалай бригаданууд бии болоо. Зугаалай нютагай комсомольско-молодёжно хонин ажалай бригада «Ленинец» гэжэ бригадада ажалаа эхилээ.Жаргал Олзобоева тэрэ бригадынгаа комсоргоор хүдэлhэн байна.1974-75 онуудта cельсоведай депутат ябаа.1975 ондо окружнай избирательно комиссын гэшүүн.Цогто-Хангилай түрүлэгшэ Дамба-Жалсан  Дондоковай хоёрдохи созывта гүрэнэй депутадаар hунгагдахадань ,найдамжатай нюурынь (доверенное лицо )болоhон байна.

1975 ондо нютагайнгаа жолоошон хүбүүн Дэбэев Далайтай хуби заяагаа ниилүүлжэ, айл бүлэ болоо. 1975 онhоо хүүгэдэй сэсэрлигтэ 11 жэл, удаань оёдолой цехтэ хүдэлhэн. Гэр бүлэнь дүрбэн хүүгэдтэй, айл бүлэ болоhон. Мүнѳѳ сагта  аша зээнэрээ харалсажа байдаг.

Эдир залууhаа шүлэгүүдые бэшэhэн, hүүлэй үедэ шүлэгүүдынь «Толон» газетэдэ,»Байгал» сэтгүүлдэ хэблэгдэдэг.2010 онhоо  Могойтын аймагай «Найдал» гэжэ литературна бүлгэмэй гэшүүн.

2010 ондо Эхэ ороноо хамгаалалгын 65 жэлэй ойдо зорюулhан радио-конкурсда  «Сэрэгшэн абадаа зорюулнаб» гэжэ шүлэгынь нэгэдэхи hуури эзэлээ. 2010 оной сентябрь hарада Ага тосхоной «День города» хэхэдэнь, Цыцык Очировна Лхамаева хүгжэмшэнтэй  хоёр дуу «Агамнай», «Суурхан байн» гаргаа, 2010 оной октябрь hарада Улаан-Удын «Бэлиг» типографида түрүүшын шүлэгэй согсолбори «Буусахан тоонтын үргэмжѳѳр» гэжэ ном хэблээ. 2011 ондо номойнгоо презентаци хээ.

Ага нютагайнгаа элитэ хүгжэмшэдтэ  хандажа , Бато  Бальжинимаевтай «Зугаалай-минии жаргалай нютаг» , «Эрьежэ ерэхэдэм», Ринчин Цыденович Балдандашиевтай «Зугаалайхан» , «Захяа дуун»,  «Аша зээнэртээ» , «Найдал бии» , «Мүнхэхэн дураяа мэдүүлээ»,  «Хайратай намдаа хайратай», «hаруулхан дуран», «Инагтаа хайратай нүхэр лэ» гэжэ дуунуудые гаргаhан .Цыцык Очировна Лхамаеватай «Суурхан байн», «Агамнай»,  Баясхалан Батоевтай  «Холын басагадтаа»,   «Буряад хэлэн».

Хоёрдохи ном гаргаха хусэлтэй.

 

«Үргэнэб, мүргэнэб» Жаргал Олзобоева

Зол жаргалтай байhандаа

Замби түбидөө үргэнэб,

Буян хэшэгтэй hууhандаа

Бурхан багшадаа мүргэнэб.

Аза талаантай ябаhандаа

Арюун дэлхэйдээ үргэнэб,

Аша золтой байhандаа

Алтан нарандаа мүргэнэб.

Хэшэг бэлигтэй байhандаа

Хэтын сахюусандаа үргэнэб,

Хубидаа жаргалтай hууhандаа

Хуби заяандаа мүргэнэб.

Элбэг жаргал эдлэhэндээ

Эльдин тоонтодоо үргэнэб,

Энэл бэеым олгуулhан

Эжы абадаа мүргэнэб.

Автор статьи зав. библиотекой СП «Зугалай» Цыремжитова Цыремжит Цыцыковна

Поделиться:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Одноклассники
  • Мой Мир
  • Facebook
  • В закладки Google

Комментарий закрыты.

Вверх