Breaking News
Вы здесь: Главная / Архив автора: Жаргалма Санжимитупова

Author Archives: Жаргалма Санжимитупова

Feed Subscription

«Yбэр Байгалай уран зохеолшо Василий Балябин тухай хөөрэлдэе» выставкэ

Yбэр Байгалай уран зохеолшо Василий Балябинай түрэhөөр 120 жэлэй ойдо зорюулагдаhан выставкэ Хизаар ороноо шэнжэлэлгын таhагта эмхидхэгдэбэ. Энэ выставкэдэ уран зохеолшоной намтартай,  нэрэ зэргэнүүдтэй ба бэшэhэн номуудтайнь уншагшад танилсана. Читать далее »

Шэнэ жэлэй хасууриин нааданхай бүтээлгын мастер-класс

Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой санай хизаар ороноо шэнжэлэлгын таhагта «Амжалта» бүлгэмэй гэшүүд сугларжа, «Элбэг» гэhэн реабилитационно центрэй үхибүүдтэ бэлэг өөhэдын гараар бэлдэбэ. Энэ мастер-класста Могойтын нэгэдэхи hургуулиин hурагшад хабаадаа. Сугларагшад өөhэдын гараар элдэб янзын хасууриин нааданхайнуудые бэлдэбэ. Үглөөдэрынь «Амжалта» бүлгэмэй түрүүлэгшэ Долгорова Ханда Дашинимаевнатай  Могойтын «Элбэг» гэhэн центр ошожо,  «Снегурочка» гэhэн сагаан саарhатайгаар үхибүүдтэ Шэнэ жэлэй бэлэг барибабди.  Читать далее »

«Лхаса аяншалга» гэhэн номой выставкэ

Декабрь hарада Гомбожаб Цыбиковай Түбэд ороноор аяншалhаар 120 жэл болобо.  Энэ ойдо зорюулагдаhан номой выставкэ хизаар ороноо шэнжэлэлгын таhагта эмхидхэгдээ. Уншагшадта буряадай түрүүшын профессорой бүхы дэлхэйдэ Түбэд ороной Лхасатай танилсуулhан тухайнь тодорхойгоор харуулна. Выставкэдэ Г.Цыбиковай номууд, «Цыбиковские чтения» гэжэ уншалгын элитхэлнүүдэй суглуулбари болон Гомбожаб Цыбиковай намтар уншагшадай анхарал татана. Читать далее »

«Эхи табиhан эжынэр» гэhэн уулзалга

Эжын hайндэр Могойтын аймагай  номой санда «Амжалта» ба «Росток» бүлгэмэй гэшүүд хүхюутэйгээр үнгэргэбэ. Уригдажа сугларагшад амаршалгын hайхан үгэнүүдые шагнажа, эмхидхэгдэhэн наадануудта эдэбхитэйгээр хабаадаа. Хүн бүхэн гэртээ бэлдэжэ ерэhэн сюрприз харуулжа, бэшэнээ hонирхуулаа.                                                    Читать далее »

«Ара талын ажалай баатарнуудта алдар соло!» гэhэн номой выставкэ М.С.Пристромовай түрэhөөр 100 жэлэй ойдо зорюулагдана

Ноябриин 21-дэ Социалис ажалай Герой, Агууехэ Эсэгын дайнай ветеран Михаил Степанович Пристромовай түрэhөөр 100 жэлэй ой болобо. Михаил Пристромов Могойтын аймагай Боржигантай нютагта дайнай hүүлээр зөөжэ ерэhэнэй удаа наhанай амаралтада гаратараа комбайн унаагай жолоошоноор хүдэлөө. Тиигэхэ үедээ шэнэ дүршэлтэй ажал ябуулжа, үдэр соогоо 75 гектар, таряа суглуулха хаhа соо 1200 гектар газарhаа таряаа абаа. Иимэ ехэ дүнгүүдые туйлажа ябаhандаа үндэр ... Читать далее »

Вверх