Breaking News
Вы здесь: Главная / Архив автора: Жаргалма Санжимитупова (page 2)

Author Archives: Жаргалма Санжимитупова

Feed Subscription

«Сэдьхэлэй уянга» гэhэн гуурhа туршагшадай заншалта уулзалга

Ноябриин 8-да Могойтын аймагай номой санай Хизаар ороноо шэнжэлэлгын таhагта гуурhа туршагшадай «Сэдьхэлэй уянга» бүлгэмэй гэшүүдэй заншалта уулзалга эмхидхэгдэбэ. Энэ уулзалгада хүн бүхэнэй зохеол шагнахын хажуугаар үгтэhэн темээр экспромт бэшэжэ клубэй гэшүүд туршаа.                       Читать далее »

Эжынэрэй hайндэртэ зорюулагдаhан номой выставкэ

Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой санда Эжынэнэй hайндэртэ зорюулагдаhан номой выставкэ эмхидхэгдэбэ. Энэ выставкада алтан дэлхэйдэ тон хайрата эжынэртэ зорюулhан шүлэгүүд, дуунууд, зохеолнуудтай номууд табигдажа,  номой санай уншагшадай  анхарал татаба. Читать далее »

«Баян даа, түрэлхи хэлэмнай» гэһэн мүрысөөн

Буряад хэлэнэй габшагай һарада  заншалта болоһон «Баян даа, түрэлхи хэлэмнай » гэһэн мүрысөөн Могойтын аймагай һургуулинуудай  дунда үнгэрбэ. Энэ мүрысөөн  Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сан соо табан жэлэй туршада үнгэргэжэ, илагша команда Агын тойрогой Цыбен Жамцараногой номой сан соо тойрогой мүрысөөндэ хабаадаха уялгатай болодог. Мүнөө жэлэй Росси гүрэндэ театрай жэл гэжэ соносхогдоһондо тааралдуулан мүрысөөн табан даабариһаа бүридэбэ. Мүрысөөндэ команданууд эдэбхитэйгээр ... Читать далее »

Яруунын аймагай делегациин угтамжа

Октябриин 9-дэ Могойтын аймаг Яруунын аймагай делегаци ажал хэрэгэй андалдаагаар ерээ. Тэдэнэр Могойтын Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сан танилсажа ороо. Энэ уулзалгада би Хила нютагай аман зохеолой гэшүүн байhандаа, «Улаалзай» бүлгэмтэй хамта номой сантай танилсалга эмхидхэбэб. Холын айлшад номой сан hонирхожо, таhаг бүхэнтээнь танилсаба, баярай үгэнүүдые хэлээд, ном бэлэг бариhан байна. Читать далее »

«Сэдьхэлэй уянга» бүлгэмэй «түхэреэн столой» уулзалга

Хизаар ороноо шэнжэлэлгын таhагта эдэбхитэй «Сэдьхэлэй уянга» бүлгэмэй «түхэреэн столой» уулзалга hара бүхэндэ үнгэрдэг заншалтай болонхой. Октябрь hарын 8-най үдэр энэ уулзалга олон гуурhа туршагшадые суглуулба. Үдэрэй түсэбөөр хүн бүхэн өөрын зохол уншажа, бэшэнэй анхарал татаба, тэрэнэй удаа Бабуева Цындыма Дашиевна, уран зохеолшо, Буряад ороной уран зохеолшодой Хамтаралай гэшуун, Монгол Ороной уран зохеолшодой Академиин гэшүүн сугларагшадта мастер-класс харуулба.     ... Читать далее »

Вверх