Breaking News
Вы здесь: Главная / Архив автора: Жаргалма Санжимитупова (page 4)

Author Archives: Жаргалма Санжимитупова

Feed Subscription

Элбэг Зандраевай «Гоеор бэшээтэй» гэһэн түрүүшын номой презентаци

Июниин 7-до Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сан соо Хүһөөшэ нютаг тоонтотой залуу уран зохеолшо, хүгжэмшэ, уран зурагша Элбэг Зандраевай «Гоеор бэшээтэй» гэһэн түрүүшын номой презентаци үнгэрбэ. Элбэг хүбүүн бурханай үгэһэн олон бэлигтэй. Тэрэнэй нэгэн уран гоеор шүлэг, дуунуудые найруулан зохеожо шадаха табисууртай байна гэжэ олон сугларагшад һонирхолтойгоор сэгнэбэ. Энэ уулзалгада залуу авторай түрэлхид, үетэн, Могойто тосхондо ажаһуудаг нютагайхид, ... Читать далее »

Найруулан зохеолгын лаборатории

Үбэр Байгалай хизаарай Агын буряадай тойрогой захиргаанай хүтэлбэри доро буряад хэлэн дээрэ найруулан бэшэжэ эхилжэ ябаһан авторнуудай районууд  хоорондын семинар Агын аймагай номой сан соо майн 30-31-дэ эмхидхэгдэбэ. Энэ лаборатори тойрогой гуурһа туршагшадые нэгэдүүлэн суглуулжа, уран зохеол, найруулгын онсо тайлбарида һургаба. Лаборатори хүтэлбэригшэд бултанда мэдээжэ Шагдаров Батор Бадмаевич, Батоболотова Дугарма Батоболотовна, Гармажапов Батожаргал Абидуевич гэгшэд хүтэлбэ. Могойтын аймагай Норпол Очировай ... Читать далее »

«Талын бодолго» гэһэн уран зурагай выставкэ

Майн 24-да Росссии гүрэнэй уран зураашадай холбооной гэшүүн, багша Пурбуев Нима Пурбуевичай түрэһөөр 60 жэлэй ой үнгэрөө. Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой санда Үбэр Байгалай элитэ уран зохеолшоной һайхан зурагуудайнь иллюстрациин выставкэ эмхидхэгдэбэ. Нима Пурбуевичай  зурагууд соо Агын тойрогой уужам тала дайда, ажалша арад зоной һуури байдал,  байгаалиин хубилаан эли тодоор харагдана. Тиимэһээ, номой сангай уншагшад хүгшэн залуугүй табигдаһан ... Читать далее »

«Советскэ Союзай Герой Базар Ринчино» гэһэн номой презентаци

«Герой Советского Союза Базар Ринчино»  гэһэн ном Могойтын аймагай Норпол Очировай номой сангай ажалшадай хүсөөр, Сагаан-Уула нютагай музейн олониитын Зүблэлэй түрүүлэгшэ Даширабданов Цырен Санжиевичай хүтэлбэреэр, Могойто тосхоной кредитнэ кооператив «Рассведэй» түрүүлэгшэ Рабданов Владимир Рабдановичай туһаламжаар Агууехэ Илалтын үдэртэ даширамдуулан нара хараба. Энэ суглуулбарида  архивһаа абтаһан үнэншэлгэнүүд, Агууехэ дайнай ветерануудай дурсалганууд, газет дээрэ толилогдоһон статьянууд, номһоо абтаһан хэһэгүүд ба хэблэлнүүд ороо.Тиимэһээ ... Читать далее »

«Баатарай нэрэ мүнхэ» гэhэн номой ба музейн архивhаа выставкэ

Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сан соо майн 11-дэ «Герой Советского Союза Базар Ринчино» гэһэн суглуулбари номой презентаци үнгэрөө. Сугларагшадые Могойтын аймагай Сагаан-Уула нютагай баатар хүбүүнэй бага балшар наһанһаа эхилээд, хатуу үеын хүн зоной тоодо шэн зоригтой сэрэгшэн боложо, Эхэ ороноо халуун бэеэрээ хамгаалан унаһан тухай  «Баатарай нэрэ мүнхэ» гэһэн выставкэ танилсуулба. Эндэ гансашье номууд бэшэ, харин Сагаан-Уула нютагай ... Читать далее »

Вверх