Breaking News
Вы здесь: Главная / Архив автора: Жаргалма Санжимитупова (page 6)

Author Archives: Жаргалма Санжимитупова

Feed Subscription

Бүхы дэлхэйн уран зохеолшодой һайндэртэ зорюулагдан«Сэдьхэлэй уянга» гэhэн клубай түрүүшын уулзалга

Мартын 19-дэ Бүхы дэлхэйн уран зохеолшодой һайндэртэ зорюулагдан Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сангай Хизаар ороноо шэнжэлэлгын таhагта тойрогой уран зохеолдо дуратай, гуурhа туршагшад  сугларба. Энэ уулзалга Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сангай Хизаар ороноошэншэлэлгын тааhагые даагша Санжимитупова Жаргалма Батоцыреновна ба Буряад ороной Уран зохеолшодой Холбооной гэшүүн Бабуева Цындыма Дашиевна хүтэлжэ сугларагшадтай хөөрөө эмхидхэбэ. Олоной тоогоор Могойтын аймагай ... Читать далее »

80 жэлэй ойн тэмдэгээр амаршалга

Мартын 8-да манай «Амжалта» ба «Росток» бүлгэмэй эдэбхитэй гэшүүн Балдоржиева Евдокия Ринчиновна 80 жэлэйнгээ ойн баяр угтаба. Энэ ушарта  ба Бүхы дэлхэйн Эжынэрэй һайндэрээр  Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сангай ажалшад Базарова Д.Н. ба Санжимитупова Ж.Б. хоер халуунаар амаршалаад, гарай бэлэг барюулба. Читать далее »

Жамьян Балданжабоной 110 жэлэй ойдо

Жамьян Балданович  Балданжабоной түрэһөөр мартын 14-дэ зуун арбан жэлэй ой угтуулан Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сангай хизаар ороноо шэнжэлэлгын таһагта «Жамьян Балданжабон-Агын талын гургалдай» гэһэн выставкэ олоной анхарал татаба. Энэ выставкада Агын элитэ уран зохеолшо, Үбэр байгалһаа түүрүүшын СССР гүрэнэй уран зохеолшодой Холбооной гэшүүн, Агын Г.Цыбиковай нэрэмжэтэ музейн эхи табигша Ж.Б.Балданжабоной уран бүтээлнуудтэй ба ажалай харгытай танилсуулна. Санжимитупова ... Читать далее »

«Аяар холоһоо эхитэй арюун һайхан Сагаалгамнай» гэһэн номой выставка

Сагаалганай угтамжын тайлбари, еһо заншал, угсаата зоной  үеын үедэ дажуулжа ябаһан заншал тухай манай номой выставкада уншагшад олон асуудалнуудта харюу олохо. Энэ выставка Могойтын аймагай номой сангай хизаар ороноо хамгаалалгын таһагай номой фондһоо уншагшадай таһаг соо эмхидхэгдэбэ. Читать далее »

Сагаалган- 2019 «Амжалта» ба «Росток » бүлгэмүүдтэй

Февралиин 6-да Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой санда хабаатай «Амжалта» ба «Росток» бүлгэмүүдэй гэшүүд 2019 оной Шарагшан Газар Гахай жэл угтаба. Энэ һайндэр хизаар ороноо шэнжэлэлгын таһаг эмхидхэбэ. Сагаалганаа угтажа, сугларагшад бэе бэеэ золгожо, һайхан үреэлнүүдээр андалдаад, халуун сайһаа амсажа, номой сангай ажалшадай хүсөөр харуулһан зүжэг, Могойто тосхоной уран шэнжэлэлгын булгэмэй хатар,  Бимба Николаевай уянгата дуу шагнажа шэхэеэ хужарлуулбад. Читать далее »

Вверх