Breaking News
Вы здесь: Главная / Архив автора: Жаргалма Санжимитупова (page 8)

Author Archives: Жаргалма Санжимитупова

Feed Subscription

«Баатаршалгада бэлэн түрэдэггүй, баатар зоригтой болодог» гэһэн номой выставка тухай

Декабриин 9-дэ  Эхэ орондоо Баатаршалга хэһэн хүнэй үдэр гэжэ 2007 ондо Росиин президентын указаар  тэмдэглэдэг болонхой.  Манай Агын тойрогһоо баатаршалга гаргаһан зон олон.  Тэдэнэй харгы зам тухай номой выставка Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сангай хизаар ороноо хамгаалгын таһагта 16 толилогдоһон номууд соо олоной анхарал татаа. Читать далее »

Аялга дуунай мүрысөөн тухай интервью

Декабриин 8-да Зугааалай нютаг тухай аянга дуунай мүрысөөн Могойтын аймагай  АКФ имени Ленина эмхидхэжэ, холо ойрын нютагуудһаа уран зохеолшод, хүгжэмшэд, дуушад суглараа. Энэ болоһон мүрысоон тухай Зугаалай нютагай соелой байшанай дарга Гытыпова Марина Дансарановнатай хөөрөө Могойтын аймагай номой сангай ажалшан Санжимитупова Жаргалма Батоцыреновна Буряад FM радиогой долгиндо бэлдэн эльгээгээ. Читать далее »

«Театрай намар-2018»

Ноябриин 28-һаа декабриин 1 хүрэтэр Могойто тосхоной соелой байшанай тайзан дээрэ Даширабдан батожабайн нэрэмжэтэ  «Театрай намар-2018»  гэһэн театрай урлалай Агын тойрогой фестиваль-наадан үнгэргэгдэжэ, сугларагшадай зүрхэ сэдьхэл үдэлгэһэн байгаа. Энэ нүрысөөндэ Могойтын аймагай 7 арадай ба 4 драматическэ бүлгэмүүд хабаадаа. Могойтын номой сангай ажалшан Санжимитупова Жаргалма Батоцыреновнагай хүтэлбэри доро Догой, зугаалай, Могойто нютагай театральна бүлгэмэй гэшүүд Буряад FM радиодо интервью үгөө. Читать далее »

«Буряад хэлэн XXI зун жэлдэ» уласхоорондын ехэ хурал

Улан-Удэ хотодо  «Буряад хэлэн XXI  зун жэлдэ» уласхоорондын ехэ хурал Ноябриин 25-27- да үнгэрөө. Энэ хуралда Могойтын  номой сангай ажалшан, хизаар ороноо шэнжэлэлгын таһагые даагша Санжимитупова Жаргалма Батоцыреновна хабаажажа ерээ. Буряад гүрэнэй, Үбэр Байгалай, Эрхүүгэй , Үбэр Монголой ба Хитадай буряад яһатан  сугларжа, яажа үндэһэн хэлэеэ алдангүй, хүгжөөн, үхибүүдтээ зааха арга бэдэрхээ суглаалаа. Эндэ сугларагшадай анхаралда  хоер үдэрэй хабаа соо олон элитхэлтэй ... Читать далее »

«Найдал » гэһэн литературна бүлгэмэй гэшүүдэй «түхэреэн стол»

Могойтын номой сангай  уншагшадай таһагта Могойтын аймагай уран шүлэгшэд, буряад хэлэнэй багшанар, номой сангай ажалшад, уран һайханай , хүгжэмэй ажалшад сугларжа ехэ суглаа тата. Энэ дүхэригтэ литературна бүлгэмэй гэшуудэй һүүлшын арбан жэлэй ажалай дүнгүд гаргагдаа, 2019 ондо ажалай түсэбүүд табигдаа. Сугларагшадта 2020 оной  бүгэдэ буряадай «Алтаргана» нааданда бэлдэлгын даабаринууд үгэгдөө, гарахаа байһан шэнэ номдо оруулха зохеолнуудые бэлдэжэ эльгээхэ гэжэ шиидхэгдээ. Читать далее »

Вверх