Breaking News
Вы здесь: Главная / Архив автора: Жаргалма Санжимитупова (page 9)

Author Archives: Жаргалма Санжимитупова

Feed Subscription

«Эрхим диктант» Могойтодо

Заншалта болоhон «Эрхим диктант» мүнөө жэл октябриин 25-да Могойтын тойрогой Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сан соо наhаа хүсэhэн зоной дунда үнгэргэгдээ. Диктант бэшэжэ, түрэл хэлэеэ мэдэхэ арга шадалаа шэнжэлхэеэ 13 элдэб ажалда хүдэлдэг зон хабаадаа. Тэдэнэй дунда тамирай hоригшо, Могойтын хүдөө ажахын техникумэй хүдэлмэрилэгшэ, буддын шажанай ламахай, багшанар, гүрэнэй хүндэтэ амаралтада гарагшад. Тон үндэр наhатай Ушарбай hууринай Батоцыренова Цымжидма абгай-71 ... Читать далее »

«Баян даа-түрэлхи хэлэмнай!» Могойтын аймагай түргэн эршэтэйгээр буряад хэлэ үзэжэ байhан hургуулиин шабинарай дунда мүрысөөн.

Табан жэлэй туршада манай номой сан соо «Баян даа, турэлхи хэлэмнай» гэhэн мүрысөөн эмхидхэгдэдэг. Энэ жэл тус мүрысөөн октябриин 12-то эмхидхэгдээ. Энэ мүрысөөндэ Могойто тосхоной гурбан түргэн эршэтэйгээр буряад хэлэ үзэжэ байhан hургуулиин шабинар хабаадаа. Тиин 1 hуурида Могойтын гурбадахи hургуулиин эдэбхитэй үхибүүд эзэлээ, 2 hурида Могойтын Юрий Батоцыренович Шагдаровай нэрэмжэтэ hургуулиин шабинар шангараа, 3 hуурида Могойтын Викентий Робертович Гласкогой ... Читать далее »

«Эдир Будамшуу» Могойтодо

Сентябриин 26-да Могойтын тойрогой соелой таhагтай хамта «Эдир Будамшуу» гэhэн мүрысөө Могойтын аймагай залуу уетэнэй дунда эмхидхэгдээ. Энэ мүрысөөндэ 43 hургуулиин шабинар тойрогой 10 hургуулинуудhаа хабаадаа. Эндэ hурагшад гурбан янзын «Эрхим хөөрэгшэ», «Эрхим зүжэг», «Буряад хэлэ hайн мэдэхэ» гээд номинацинуудта шадалаа туршаа. Могойтын аймагай Норпол Очировай номой сангай тусхай шанда Зугаалайн дунда hургуулиин шадамар бэлигтэй Сергей Измайлов хүртэhэн байна. Энэ ... Читать далее »

«Онтохоной оршуулга» ( «Перевод сказок») гэhэн Агын тойрогой мүрысөөн .

Буряад хэлэнэй габшагай hарада зорюулагдаhан Могойтын аймагта хэдэн янзын олон арга хэмжээнэй түсэблэлгэ табигдаhан байгаа. Эдэбхитэйгээр энэ арга хэмжээнүүдтэ Могойтын аймагай Норпол Очировай нэрэмжэтэ номой сангай хүдэлмэришэд хабаадаа. Сентябриин хориндо округ тойрогто үнгэргэгдэhэн «Онтохоной оршуулга» гэhэн Агын тойрогто болоhон мүрысөөндэ ород хэлэнhээ буряад хэлэндэ 9 онтохо оршуулжа, Могойтын тойрогой 6 hууриин тосхонуудhаа эльгээгдээ ( Могойто hуурин 2 онтохон, Наринай –Адаг ... Читать далее »

Вверх